Trong những ngày mùa đông lạnh giá, tại nước Nga, năm 1917, một ngọn lửa Cách mạng đã bùng cháy và sưởi ấm cho hàng triệu trái tim bị áp bức trên toàn thế giới, đó là ngọn lửa của Cách mạng tháng Mười Nga
Ánh sáng soi đường của cuộc Cách mạng vô sản đầu tiên đã lan tỏa đến Việt Nam và được học tập, vận dụng một cách sáng tạo trong điều kiện thực tiễn ở nước ta. Từ những viên gạch "đỏ" Cách mạng đầu tiên như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Tự vệ đỏ... đã lớn mạnh không ngừng, có vai trò, đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành nền móng cho sự nghiệp Cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
790