Binh chủng Công binh hiện đang quản lý bảo quản, niêm cất và sử dụng khối lượng trang bị vũ khí kỹ thuật lớn, nhiều loại đặc chủng khan hiếm.
Do vậy công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất và sử dụng trang bị bị vũ khí kỹ thuật đồng bộ được Binh chủng Công binh quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
578