Quốc phòng-An ninh

Để trở thành chiến sĩ cảnh sát biển

Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân trong đời sống - sản xuất, hỗ trợ khắc phúc sự cố, thiên tai trên biển, tìm kiếm cứu nạn là trách nhiệm của những chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Những nữ tướng hào kiệt - Phần 1

Lịch sử nước Việt đã sản sinh ra những vị nữ tướng nổi tiếng lưu danh thiên cổ, được hậu nhân nghìn đời ca tụng. "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" là cách để người xưa nói về chí khí của họ, vượt lên cái lẽ nữ nhi thường tình, những vị nữ tướng vĩ đại đã cùng gánh vác việc quốc gia đại sự.

Sáng tạo ở Xưởng 10 Công binh

Với khối lượng công việc nhiều, phạm vi thực hiện nhiệm vụ diễn ra trên không gian rộng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Xưởng 10, Quân khu 3 đã chọn khâu đột phá trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo sức bật mới trong nâng cao năng suất, chất lượng công trình và sản phẩm.

Phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số để chống phá cách mạng nước ta

Những năm qua, quyền của người dân tộc thiểu số luôn là một trong những vấn đề được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Chúng coi đây là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.

Hòa hợp, hòa giải dân tộc – chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

Hòa hợp, hòa giải dân tộc là một chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế công nhận. Sự thực đó không một thế lực nào, thủ đoạn tuyên truyền nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Mấy vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên hiện nay

Yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến quốc phòng, an ninh, đặt ra cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng những vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm, giải quyết.

Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng (II)

Để nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn, cần phải làm cho lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có sự thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Vì thế, cần thực hiện tổng thể các nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng (I)

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhằm góp phần làm rõ vấn đề này và khẳng định tính đúng đắn nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu bài viết: “Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Nguyễn Phú Hưng.

Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

QĐND - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất.

Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai

QĐND - Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết: “Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử”.
123...Trang cuối