Quốc phòng-An ninh

Mấy vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên hiện nay

Yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến quốc phòng, an ninh, đặt ra cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng những vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm, giải quyết.

Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng (II)

Để nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn, cần phải làm cho lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có sự thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Vì thế, cần thực hiện tổng thể các nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng (I)

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhằm góp phần làm rõ vấn đề này và khẳng định tính đúng đắn nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu bài viết: “Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Nguyễn Phú Hưng.

Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

QĐND - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất.

Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai

QĐND - Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết: “Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử”.

Đấu tranh loại bỏ biểu hiện “lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn” - giải pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn” là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống rất nghiêm trọng của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị. Chính vì vậy, đấu tranh loại bỏ nó là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

“Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là khai hóa văn minh” - một luận điệu xuyên tạc

Hiện nay, có luận điệu cho rằng, “thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là sự khai hóa văn minh”. Đây hoàn toàn là sự ngộ nhận, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, nhằm hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phải kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.

Quan hệ giữa tham nhũng với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - hệ lụy và giải pháp

Tham nhũng là tệ nạn nguy hiểm nhất, được ví như “quốc nạn”, “giặc nội xâm”, gây hậu quả xấu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm suy yếu bộ máy Đảng và Nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi vậy, việc phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Công nghệ sửa chữa vũ khí, khí tài đặc chủng tại X56

Nhà máy X56 đã có đủ khả năng làm chủ công nghệ sửa chữa cũng sản xuất các loại vũ khí trang bị, khí tài đặc chủng, phụ tùng thay thế khan hiếm của quân chủng Hải quân

Tuổi trẻ quân đội làm chủ khoa học công nghệ

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong quân đội đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đạt kết quả ngày càng vững chắc góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
123...Trang cuối