“Nếu thanh niên hy sinh thêm một phần để chiến đấu thì cuộc kháng chiến của chúng ta rút ngắn thêm một quãng. Thanh niên đổ thêm một giọt máu cho Tổ quốc thì tính mạng của thanh niên nói chung mới được bảo toàn”
Sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo của tỉnh Thừa Thiên, sớm nhận thức được lẽ sống, lý tưởng, trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đồng chí đã tham gia những cuộc đấu tranh chống áp bức, cường hào khi mới 14 tuổi và tham gia hoạt động cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Ðông Dương trong phong trào Mặt trận Dân chủ bằng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ðồng chí trở thành đảng viên của Ðảng năm 1937 và từ đây bắt đầu cuộc đời của người chiến sĩ cách mạng. Đánh giá nhân cách của Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định: “Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh là một vị tướng thao lược, tài ba, đức độ, vị tướng hội tụ đủ phẩm chất “nhân, trí, tín, dũng, liêm, trung”[1].
Trên nhiều cương vị và trọng trách được Đảng, Quân đội giao Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có nhiều cống hiến xuất sắc trên cả bình diện chính trị và quân sự, lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Ðảng và quân đội; đặc biệt, trên cương vị là Chủ tịch liên đoàn Thanh niên Việt Nam, đồng chí thường xuyên quan tâm đến thanh niên và công tác thanh niên.
Trong buổi nói chuyện với Đội Thanh niên Xung phong công tác Trung ương, Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh “Nếu thanh niên hy sinh thêm một phần để chiến đấu thì cuộc kháng chiến của chúng ta rút ngắn thêm một quãng. Thanh niên đổ thêm một giọt máu cho Tổ quốc thì tính mạng của thanh niên nói chung mới được bảo toàn”[2]. Muốn vậy, theo Đại tướng, thanh niên phải ra sức thi đua xung kích trên mọi mặt trận, coi thi đua là một phương pháp làm việc mới, là động lực để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: “Chúng ta phải nhận thức cho đúng thi đua ái quốc là một phương pháp làm việc mới mà thanh niên chúng ta phải học tập làm theo để làm tròn nhiệm vụ giữ nước, dựng nước của mình”[3]. Theo đó, “Mỗi người thanh niên trong việc thi đua phải có tinh thần tự giác, tự động bền bỉ thi đua, có thái độ thực thà tự phê bình và thân ái phê bình, sửa chữa cho nhau”[4].
Như vậy, Đại tướng nhấn mạnh đến ý thức của thanh niên trong thi đua, phải coi thi đua là động lực bên trong thúc đẩy tinh thần, thái độ và trách nhiệm của thanh trong thi đua yêu nước với tinh thần cách mạng hăng hái. Nhưng theo Đại tướng “Thanh niên hăng hái tức là người có dũng, nhưng có dũng lại phải có mưu. Có mưu nói một cách nôm na là “lựa cơm gắp mắm” trong việc lao động và sản xuất, tức là biết tính toán, biết bố trí việc đúng, người đúng sao cho làm ra được nhiều cơm, áo, gạo, tiền”[5].
Theo Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh, muốn làm tròn trọng trách của thanh niên, trước hết, thanh niên phải “Tự rèn luyện cho mình có tư tưởng xã hội chủ nghĩa không phải là không làm được, nhưng cũng không phải là việc dễ. Muốn có đạo đức xã hội chủ nghĩa để trở thành con người tiên tiến, các đồng chí cần phải tu dưỡng, học tập nhiều” và “Đối với phong trào nào cũng vậy, muốn đẩy mạnh phong trào tiến lên, cần có con người tiên tiến, tổ chức tiên tiến. Xây dựng được tổ chức tiên tiến và con người tiên tiến thì sẽ kéo được phong trào lên. Vì vậy xây dựng những con người tiên tiến là một nhiệm vụ hết sức trọng yếu và quang vinh của Đảng ta, vì trong chiến đấu cũng như trong sản xuất, con người là yếu tố quyết định”[6].
Những tư tưởng trên đây của Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh về công tác thanh niên, đặc biệt là tấm gương trọn đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ soi rọi cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đó cũng là sự tri ân của chúng ta đối với Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Bác Hồ, là người “Bộ đội Cụ Hồ” tiêu biểu của Quân đội ta, thủ lĩnh thanh niên của thế hệ trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 47 năm ngày mất của Đại tướng (06/7/1967 - 06/7/2014)./.


 [1]Nhân dân Điện tử, Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, Thứ tư, 25/12/2013 (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/21989102-%C3%B0ai-tuong-nguyen-chi-thanh-nha-chinh-tri-quan-su-xuat-sac-cua-cach-mang-viet-nam.html).

[2] Học viện Chính trị, Trích thư của anh Nguyễn Chí Thanh chủ tịch liên đoàn Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nói với anh chị em Đội Thanh niên Xung phong công tác Trung ương, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác thanh niên, Hà Nội, Lưu hành nội bộ, Hà Nội 2013, tr.3.

[3] Học viện Chính trị, Trích thư của anh Nguyễn Chí Thanh chủ tịch liên đoàn Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nói với anh chị em Đội Thanh niên Xung phong công tác Trung ương, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác thanh niên, Hà Nội, Lưu hành nội bộ, Hà Nội 2013, tr. 4.

[4] Sđd, tr. 4.

[5] Nguyễn Chí Thanh, Vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của tuổi trẻ, các đồng chí hãy phấn đấu trở thành người chiến sĩ xung kích trong phong trào Đại Phong, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Tổng tập, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2009, tr. 531-532.

[6] Sđd, tr. 533.

ThS Hà Sơn Thái
Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng