Hiện nay, đứng trước tình hình phức tạp, chủ quyền Quốc gia đã từng bị đe dọa và tương lai vẫn tiềm ẩn âm mưu đe dọa, nhất là lãnh thổ Quốc gia trên biển, đảo. Đòi hỏi tất yếu chúng ta phải Nâng cao hơn nữa sức mạnh quốc phòng, tiềm lực quốc phòng, làm cho nền quốc phòng đất nước đủ sức bảo vệ Tổ quốc; mà đặc biệt là tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thế trận chiến tranh nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Trong h thng quan đim toàn din và sâu sc v nhng vn đ cơ bn ca Cách mng Vit Nam thì tư tưởng v xây dng nn quc phòng toàn dân là vn đ cơ bn, ct lõi trong kho tàng tư tưởng quân s ca Người. Tư tưởng H Chí Minh v quc phòng toàn dân được xây dng trên cơ s kế tha và phát trin truyn thng dng nước đi đôi vi gi nước, kinh nghim chng gic ngoi xâm và cng c quc phòng ca dân tc ta. Tư tưởng đó ca Người còn tiếp thu có chn lc nhng kinh nghim đu tranh quc phòng tiên tiến ca cách mng thế gii, đc bit là quan đim ca ch nghĩa Mác – Lê nin v xây dng và bo v chính quyn cách mng. Tư tưởng H Chí Minh v xây dng nn quc phòng toàn dân được hình thành và phát trin trong quá trình đu tranh cách mng ca nhân dân Vit Nam dưới s lãnh đo ca Đng. Ngay sau khi nhân dân ta giành được chính quyn, trong Tuyên ngôn đc lp khai sinh nước Vit Nam dân ch cng hòa, Ch tch H Chí Minh tuyên b: “Toàn th dân tc Vit Nam quyết đem tt c tinh thn và lc lượng, tính mng và ca ci đ gi vng quyn t do, đc lp y”[1].

Tư tưởng H Chí Minh v xây dng nn quc phòng ca đt nước được hình thành ngay t sau khi nhân dân ta giành được nn đc lp, dng lên chế đ dân ch cng hòa và có bước phát trin mi khi min Bc nước ta hoàn toàn gii phóng, tiến hành cách mng xã hi ch nghĩa, trong mi quan h gn bó khăng khít vi nhim v chiến lược gii phóng min Nam, thng nht đt nước. Tư tưởng đó th hin trong câu nói ni tiếng ca Người: “Các vua Hùng đã có công dng nước. Bác cháu ta phi cùng nhau gi ly nước”. Tư tưởng ca Người v xây dng nn quc phòng toàn dân, trên thc tế đã tr thành chiến lược cách mng ca Đng – chiến lược quc phòng, được quán trit, th hin trong mi đường li, chính sách ca Đng, góp phn to ln, quyết đnh thng li ca cách mng Vit Nam qua các thi kỳ, dưới s lãnh đo ca Đng. Hin nay, đng trước tình hình phc tp, ch quyn Quc gia đã tng b đe da và tương lai vn tim n âm mưu đe da, nht là lãnh th Quc gia trên bin, đo. Đòi hi tt yếu chúng ta phi Nâng cao hơn na sc mnh quc phòng, tim lc quc phòng, làm cho nn quc phòng đt nước đ sc bo v T quc; mà đc bit là tăng cường xây dng nn quc phòng toàn dân trong thế trn chiến tranh nhân dân theo tư tưởng H Chí Minh.

Trước hết là, quc phòng phi da vào dân, phát huy sc mnh toàn dân bo v T quc.

Đng ta đã và đang xây dng nn quc phòng trên cơ s phát huy sc mnh ca toàn dân xây dng và xây trên cơ s thế trn chiến tranh nhân dân. Kế tha truyn thng dân tc và tiếp thu quan đim ca ch nghĩa Mác – Lê nin v vai trò ca qun chúng nhân dân trong đu tranh cách mng, H Chí Minh xác đnh nn quc phòng ca nước ta phi do toàn dân xây dng và da vào sc mnh tng hp ca toàn dân. Bi vì, s nghip cách mng nói chung, s nghip bo v T quc nói riêng là s nghip ca qun chúng nhân dân; ch khi nào đng viên, t chc được đông đo nhân dân tham gia thì s nghip bo v T quc mi tr nên vng chc. Người khng đnh: “Không quân đi nào, không khí gii nào có th đánh ngã được tinh thn hy sinh ca toàn th mt dân tc”[2]. Điu đó có nghĩa là sc mnh quc phòng, sc mnh gi nước phi được xây dng trước hết t nhân dân, t khi đi đoàn kết toàn dân, ch không đơn thun ch là sc mnh quân s, sc mnh ca các lc lượng vũ trang.

Trong điu kin mi, nguy cơ xâm lăng không ch trên đt lin mà c trên bin; điu đó cho thy thế trn có s khác bit v mt hình thc, thế trn chiến tranh nhân dân ít phát huy đy đ sc mnh. Nhưng đ xây dng nn quc phòng thì phi quán trit tư tưởng H Chí Minh v quc phòng toàn dân. Chúng ta cn khng đnh rng, trong khi đt lên hàng đu nhim v xây dng đt nước, tiến lên ch nghĩa xã hi, nhưng quyết không chch hướng, tách ri dng nước vi gi nước, tách ri bo v đc lp dân tc vi bo v chế đ xã hi ch nghĩa trên tt c các lĩnh vc chính tr, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hi, quc phòng – an ninh và đi ngoi.

Kiên trì quan đim quc phòng toàn dân, H Chí Minh ch trương xây dng mt nn quc phòng thc s ca dân, do dân và vì dân. Nn quc phòng đó mang bn cht ca chế đ xã hi ch nghĩa, ca nhà nước dân ch nhân dân làm nhim v lch s chuyên chính vô sn. Mc tiêu ca quc phòng không ch bo v T quc mà còn bo v chế đ xã hi ch nghĩa, bo v li ích ca nhân dân; không ch chng gic ngoài mà còn chng c thù trong, nhm thc hin lý tưởng cao đp ca dân tc ta là hòa bình, đc lp, thng nht và ch nghĩa xã hi. Quan đim ca Người v mc tiêu, tính cht ca nn quc phòng đt nước th hin s vn dng sáng to lun đim “bo v ch nghĩa xã hi vi tính cách là T quc” ca Lê nin vào điu kin c th ca cách mng Vit Nam.

Nhn mnh yêu cu đng viên toàn dân xây dng nn quc phòng ca đt nước, H Chí Minh luôn nhc nh các cp, các ngành, các đa phương, đoàn th phi hết sc coi trng công tác giáo dc, bi dưỡng lòng yêu nước, tinh thn cnh giác cách mng, ý chí quyết tâm đu tranh vì đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi; đng thi thường xuyên chăm lo bi dưỡng sc dân, nâng cao đi sng vt cht và tinh thn ca nhân dân, trước hết là ca công nhân, nông dân, b đi, công an và công chc. Đó là yếu t căn bn đ khơi dy, phát huy tính tích cc và sáng to ca nhân dân trong s nghip cng c quc phòng, bo v T quc.

Thc tin xây dng và bo v T quc t trước ti nay cho thy, nh biết da vào dân, phát huy sc mnh toàn dân, Đng ta đã xây dng được tim lc quc phòng đt nước ln mnh, đ sc đ chiến thng k thù xâm lược, bo v thành qu cách mng, gi vng nn đc lp dân tc. Trong điu kin mi, nht là khi Trung quc vi phm ch quyn nước ta bin Đông, Đng ta đã quán trit sâu sc quan đim ca Bác H v s kết hp gia đu tranh chính tr và đu tranh ngoi giao đ bo v T quc.

Vn đ th hai mà Đng ta đã thc hin xây dng nn quc phòng toàn dân theo tư tưởng xây dng nn quc phòng toàn dân vng mnh, toàn din và hin đi.

Xut phát t điu kin ca nước ta, H Chí Minh ch trương xây dng mt nn quc phòng vng mnh toàn din, nghĩa là xây dng c tim lc chính tr và tinh thn, tim lc kinh tế và khoa hc, tim lc quân s, phát trin khoa hc và ngh thut quân s. Quc phòng toàn din cũng có nghĩa là không ch đơn thun v quân s, mà đó là s hp lc ca tt c các mt quân s, chính tr, kinh tế, ngoi giao, văn hóa, xã hi nhm to thành sc mnh tng hp đ gin đnh và phát trin đt nước trong thi bình, đánh thng k thù trong chiến tranh.

Giương cao ngn c đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi, trong s nghip xây dng quc phòng, H Chí Minh ch trương m rng đoàn kết quc tế, tranh th s ng h, giúp đ ca các nước xã hi ch nghĩa anh em. Người yêu cu phi ch đng, tích cc phát huy ni lc, đng thi nâng cao kh năng tiếp nhn vin tr ca các nước bn. Nh đó, trong cuc kháng chiến chng M, cu nước, lc lượng quc phòng nước ta đã tiếp nhn được nhiu loi vũ khí hin đi do các nước anh em vin tr, kp thi và đ sc đp tan mi hành đng chiến tranh ca k thù.

Trong quá trình xây dng, cng c quc phòng, H Chí Minh ch trương xây dng quân đi nhân dân thành mt đi quân cách mng, chính quy, tinh nhu và tng bước hin đi, có đ các binh chng hp thành, có “qu đm ch lc mnh”. Bi vì, mt nn quc phòng vng mnh không th thiếu quân đi và lc lượng vũ trang nhân dân hùng mnh làm nòng ct. Đó chính là lc lượng răn đe các thế lc thù đch âm mưu phá hoi s nghip xây dng ch nghĩa xã hi nước ta và sn sàng chiến đu đánh thng chiến tranh xâm lược ca k thù. Người cho rng xây dng nn quc phòng hin đi phi xut phát t điu kin c th và kh năng ca đt nước; tiến lên hin đi phi dn dn tng bước phù hp vi điu kin kinh tế và trình đ khoa hc k thut ca nước ta. Đ gii quyết vn đ đó, đim mu cht là phi biết khai thác tim năng, thế mnh ca đt nước, con người Vit Nam, biết kế tha và phát huy truyn thng dân tc trên cơ s đ cao tinh thn t lc t cường, lao đng sáng to ca nhân dân, đng thi biết tranh th s giúp đ ca quc tế và vn dng thành tu khoa hc k thut ca nhân loi.

Quá trình xây dng nn quc phòng toàn dân đã ch ra rng, ch có xây dng quc phòng vng mnh toàn din, tng bước hin đi, biết kết hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi đi, mi đm bo cho nước ta có lc lượng quc phòng vng mnh, làm tròn nhim v bo v T quc.

Vn đ th ba mà Đng ta đã thc hin tt quan đim ca Bác v kết hp cht ch gia kinh tế vi quc phòng, quc phòng vi kinh tế.

H Chí Minh đã khng đnh: “Mun gi vng nn đc lp thì chúng ta phi đem hết lòng hăng hái đó vào con đường kiến quc. Kháng chiến phi đi đôi vi kiến quc. Kháng chiến có thng li thì kiến quc mi thành công. Kiến quc có chc thành công, kháng chiến mi mau thng li”[3].Quan đim đó th hin rõ mi quan h bin chng gia hai nhim v kháng chiến và kiến quc, gia xây dng và bo v đt nước. Trong quan nim ca Người, xây dng kinh tế và cng c quc phòng tuy là hai lĩnh vc khác nhau, mi lĩnh vc đu có nhng đc đim riêng, quy lut riêng, nhưng v mc đích và bn cht, hai nhim v y là hoàn toàn“nht trí và kết hp cht ch vi nhau vì đu nhm làm cho quân đi ta ngày càng mnh và min Bc ngày càng vng chc”[4]. Người coi phát trin kinh tế là nhm nâng cao tng bước đi sng nhân dân, đng thi cũng là to ra cơ s vt cht đ tăng cường sc mnh quc phòng, bo đm hu cn – k thut cho đt nước khi có chiến tranh. Kinh tế càng phát trin thì càng có điu kin xây dng nn quc phòng vng mnh và lc lượng quc phòng càng hùng hu, càng to thế n đnh đt nước đ phát trin kinh tế.

Trong quá trình xây dng và phát trin đt nước, H Chí Minh ch đo phi gii quyết tt vic kết hp gia kinh tế vi quc phòng, quc phòng vi kinh tế. Phát trin kinh tế nhưng không lơi lng nhim v quc phòng, ngược li cng c quc phòng không làm nh hưởng đến xây dng kinh tế. Người yêu cu vic kết hp gia kinh tế vi quc phòng, quc phòng vi kinh tế phi được thc hin cân đi, nhp nhàng, hp lý, hiu qu; sao cho mi bước phát trin ca nn kinh tế đu có tác dng nâng cao sc mnh quc phòng và mi bước phát trin ca nn quc phòng li tăng cường kh năng xây dng và bo v kinh tế, bo v đt nước.

Trong nhng năm qua, Đng ta đã t chc và thc hin tt quan đim này. Nn kinh tế phát trin mnh đng thi nn quc phòng vng chc. Mi bước phát trin kinh tế đu gn vi xây dng nn quc phòng vng mnh. Phát huy sc mnh ni lc, da vào sc mình là chính, đ đưa đt nước tiến lên thoát khi nghèo nàn, lc hu, đm bo cuc sng m no, t do, hnh phúc cho nhân dân. Đng thi phi không ngng nâng cao trình đ khoa hc công ngh, k thut quân s, tích cc thc hin có hiu qu vic nghiên cu, đu tư xây dng ngành công nghip quc phòng ngày càng ln mnh, phù hp vi điu kin phát trin kinh tế ca đt nước. Đi đôi vi vic coi trng, phát huy thế mnh, tim năng ca đt nước, m rng, tăng cường hp tác quc tế, kết hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi đi đ xây dng và bo v T quc.

Nguyn Thế Công- Trn Xuân Hi
Trường Đi hc Nguyn Hu
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. H chí Minh Toàn tp, Tp 3,4,7,8; Nxb CTQG, H1998.
  2. Đi tướng Võ Nguyên Giáp, Sách chuyên lun “Tư tưởng H Chí Minh vi quá trình trưởng thành và chiến thng ca Quân đi ta”.
  3. PGS, TS Nguyn Minh Đc, “Tư tưởng H Chí Minh v xây dng nn quc phòng và s vn dng ca Đng ta”.
  4. Đng cng sn Vit Nam, Văn kin Đi hi XI.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 3, Nxb. CTQG, HN, 2009, tr.4.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, Sđd, tr.77

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, Sđd, tr.99

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 8, Sdd, tr. 140

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
769