Ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là ngày đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra thời kỳ mới cho dân tộc ta.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng hội tụ đầy đủ những nét sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, nổi bật về nghệ thuật nắm vững thời cơ chiến lược, nghệ thuật xác định mục tiêu, huy động lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp. Hơn 40 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
197