Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử thì vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc Việt Nam và cả nhân loại yêu hòa bình trên thế giới.
Xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch đằng, Chi lăng hay một Đống đa trong thế kỷ XX. Ghi vào lịch sử thế giới một chiến công chói lọi, đột phá thành trì hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc. "Điện Biên Phủ 65 năm nhìn lại" sẽ là thông điệp của những giá trị luôn hiện hữu, tiếp tục phát huy sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
767