1/17/2012 8:13:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Số: 110/BGDĐT-GDQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

V/v: Hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2012.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

Thủ trưởng, Ban chỉ huy quân sự

các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục phát triển ổn định; việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từ Bộ đến các đơn vị tiếp tục có những chuyến biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị đã phát huy trách nhiệm, quan tâm hơn đến công tác quốc phòng, quân sự; Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị hoạt động có nền nếp và hiệu quả, phát huy được vai trò chức năng làm tham mưu cho lãnh đạo và chỉ huy đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự. Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức về công tác quốc phòng - an ninh được nâng lên rõ rệt. Công tác tổ chức huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở các đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt; đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị cũng như trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong năm qua công tác quốc phòng, quân sự ở một số đơn vị vẫn còn có những mặt còn hạn chế như: việc quán triệt và thực hiện các văn bản, chỉ thị các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự chưa cao. Một số đơn vị không gửi báo cáo năm về Ban CHQS Bộ theo hướng dẫn. Những tồn tại hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng công tác quốc phòng, quân sự trong năm 2011.

Năm 2012 tình hình trong nước và thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu gây mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội đối với nước ta. Tình hình kinh tế tuy ổn định nhưng vẫn có những khó khăn ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân.

Thực hiện Thông tư số 189/2011/TT-BQP ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2012; Chỉ lệnh số 27/CL-TM ngày 30/11/2011 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về Công tác quân sự - quốc phòng năm 2012 và căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của các đơn vị năm 2011; Ban CHQS Bộ yêu cầu Thủ trưởng, Ban CHQS các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chính sau đây:

1. Quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và GDQP-AN

1.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

1.2. Nắm vững và thực hiện tốt phương châm chỉ đạo về các nhiệm vụ cơ bản và một số giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và GDQP-AN.

1.3. Các đơn vị ban hành và hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và GDQP-AN đạt hiệu quả thiết thực; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2012.

2. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

2.1. Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 4509/BGDĐT-GDQP về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2011 - 2012 ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN. Các nhà trường và các cơ sở giáo dục và đào tạo cần có những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học theo Chỉ thị 417/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo.

2.2. Các cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và TCN giai đoạn 2010-2016” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học GDQP-AN nhất là về các kỹ năng quân sự, phương pháp sư phạm; thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng và hiệu quả môn học.

2.3. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương tổ chức bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình quy định; đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN.

3. Xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên; bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, triển khai xây dựng các kế hoạch bảo đảm cho quốc phòng, quân sự

3.1. Kịp thời kiện toàn Ban CHQS tại các đơn vị theo đúng quy định khi có biến động về nhân sự, bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quốc phòng, quân sự. Ban CHQS các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, giữ vững ổn định trong đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Ban CHQS, cán bộ tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm số lượng và chất lượng, tổ chức chặt chẽ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3.2. Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ với cơ quan quân sự địa phương; chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và phương tiện cần thiết cho quốc phòng khi có yêu cầu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

3.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở từng cơ quan đơn vị; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên; đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân làm nghĩa vụ dân quân tự vệ đủ chỉ tiêu đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt việc chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên nam khi bắt đầu nhập học khóa mới theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ.  

3.5. Thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học; làm tốt công tác tư tưởng, lựa chọn những sinh viên có đủ tiêu chuẩn về trình độ và sức khỏe để đào tạo sĩ quan dự bị, bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao năm 2012.

4. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng

4.1. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị; góp phần đưa hoạt động của công tác quốc phòng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

4.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, GDQP-AN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo thẩm quyền.

Năm 2012 Ban chỉ huy quân sự Bộ sẽ tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự và GDQP-AN ở một số đơn vị trực thuộc Bộ.

5. Bảo đảm ngân sách, thực hiện chế độ và chính sách về quốc phòng, quân sự

5.1. Ban CHQS các đơn vị tham mưu, đề xuất cho chỉ huy, lãnh đạo đơn vị mình thực hiện tốt việc lập dự toán và bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự theo đúng quy định.

5.2. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng tự vệ và dự bị động viên khi tham gia huấn luyện, diễn tập; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh.

5.3. Thực hiện tốt chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ Ban CHQS, tự vệ theo đúng Luật Dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng theo Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP-AN.

Ban CHQS Bộ yêu cầu Thủ trưởng, Ban CHQS các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở đơn vị mình; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự về Ban CHQS Bộ: báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5/2012) và báo cáo năm (trước ngày 20/11/2012).

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội.

(Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 - Fax: 04.38684158).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan TT CTQP - BQP (để b/c);

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Các đồng chí trong Ban CHQS Bộ;

- Lưu VT, Vụ GDQP.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS BỘ

(đã ký)

 

Bùi Văn Ga

Các tin khác