11/7/2010 12:25:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

1

Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009

2

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 thỏng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

3

Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về  phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng

4

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 thỏng 02 năm 2010 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ

5

Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ

 +

Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1602 /QĐ-TTg  ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

6

Quyết định số …/QĐ-TTg ngày… tháng… năm … của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm tổ chức, huấn luyện, hoạt động và những giải pháp quản lý lực lượng dân quân tự vệ (dự thảo)

7

Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

8

Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

9

Thông tư­ số 80/2010/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị Quân đội và Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ

10

Thông tư số­ 76/2010/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ

11

Thông tư­ số 81/2010 /TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định về quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã

12

Thông tư số­ 90/2010/TT-BQP ngày 05 thỏng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định việc mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng

13

Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phũng hướng dẫn công tác Thi đua, Khen th­­ưởng trong lực l­­ượng dân quân tự vệ

14

Thông tư số 89/2010/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ

15

Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự

Tải file tài liệu. Giải nén bằng công cụ win.rar.

Tải tài liệu phần 2

Tải tài liệu phần 3

Các tin khác