11/7/2010 11:08:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hệ thống văn bản quy định chi tiết về các hoạt đông của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương.

1

Thông tư­ số 84/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt

2

Thông tư­ số 77/2010/TT-BQP ngày ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn hoạt động của dân quân tự vệ thực hiện một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

3

Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19 tháng 7 năm 2010  của Bộ Quốc phòng - Bộ Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ

4

Thông tư­ số 99/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về trang bị, đăng ký và quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ

5

Thông tư liên tịch số 100/2010/TTLT-BQP-BCA ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 thỏng 7 năm 2010 của Chính phủ

6

Thông tư­ số 72/2010/TT-BQP ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ­­ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ

7

Thông tư số 96 ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng quy định tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về dân quân tự vệ


Tải file tài liệu. Giải nén bằng công cụ win.rar.

Tải file tài liệu phần 6


Các tin khác