Xí nghiệp X55 - Cục Quân huấn

Sản phẩm xí nghiệp X55 ( phần 4)

Hệ thống sản phẩm Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng (4)

Sản phẩm xí nghiệp X55 ( phần 3)

Hệ thống sản phẩm Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng (3)

Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng

Sản phẩm xí nghiệp X55 ( phần 2)

Hệ thống sản phẩm Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng (2)

Sản phẩm xí nghiệp X55 ( phần 1)

Hệ thống sản phẩm Xí nghiệp X55 Cục quân huấn Bộ quốc phòng (1)

Thiết bị phục vụ công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Xí nghiệp X55. Cục Quân huấn Bộ Quốc phòng, chuyên nghiệp sản xuất và cung cấp các thiết bị phục vụ giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực Quốc phòng An ninh và Thiết bị đào tạo lưỡng dụng