Giới thiệu một mã nguồn flash 1 số bài giảng theo cơ chế đề tài

Đề tài

            Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng

Mã số: B2004 -80 - 09

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:

Đơn vị Phối hợp chính

            Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Thuỷ lợi; Công ty Thiết bị Giáo dục I - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: 2 năm từ 6/2004 - 6/2006                                                                    

1. Mục tiêu:

            Luận giải những cơ sở khoa học đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy tạo ra sự phát triển phù hợp của môn học trong hệ thống giáo dục đại học.

2. Nội dung chính:

2.1 Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài

            2.1.1 Nghiên cứu Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về GDQP trong hệ thống Giáo dục quốc dân nhằm khẳng định vị trí, vai trò của GDQP.

2.1.2 Nghiên cứu xác định nội dung và các bộ phận cấu thành của chất lượng giảng dạy và luận giải việc nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP là xu hướng phát triển tất yếu của môn học.

            2.1.3 nghiên cứu đánh giá thực trạng của việc giảng dạy GDQP trong các trường ĐH, CĐ hiện nay trên cơ sở phân tích số lượng, chất lượng của đội ngũ giảng viên, những số liệu điều tra thực tế quá trình nghiên cứu, giảng dạy môn học; từ đó đề ra những yêu cầu của sự phát triển.
2.2 Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị của đề tài

 

             Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài đã đề xuất một số giải pháp sau:

2.2.1 Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với đội ngũ giảng viên GDQP, bao gồm việc ban hành những văn bản hướng dẫn về đảm bảo cho môn học, cho đội ngũ giảng viên nhằm gắn trách nhiệm của họ với chất lượng giáo dục quốc phòng; việc quản lý chỉ đạo chặt chẽ công tác phân luồng giảng dạy GDQP để phát huy hết khả năng của từng đơn vị, từng giảng viên trong quá trình giảng dạy; việc kiện toàn cơ quan quản lý, chỉ đạo GDQP, thu gọn đầu mối quản lý giảng viên sĩ quan biệt phái và tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp đối với việc nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục.

2.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên GDQP, trong đó đã xác định rõ hình thức và nội dung của việc đào tạo, bồi dưỡng.

2.2.3 ứng dụng CNTT kết hợp với các phương tiện dạy học hiện đại đổi mới phương pháp GDQP trên cơ sở khẳng định tính ưu việt của việc giảng dạy trên cơ sở sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và hướng dẫn sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong nghiên cứu, giảng dạy GDQP.

2.2.4 Đề tài đã nghiên cứu xây dựng một số phần mềm mở hỗ trợ nghiên cứu, giảng dạy GDQP theo yêu cầu đào tạo, bao gồm: Phần mềm quản lý và giới thiệu tổng quan chương trình môn học GDQP theo quyết định 12/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phần mềm các bài giảng chuẩn cho 3 học phần cơ bản (I, II và III ) trên cơ sở trình duyệt nội dung và mô phỏng các trích dẫn minh hoạ của từng bài; Phần mềm soạn đề thi trắc nghiệm khách quan và Ngân hàng tài liệu tham khảo với hơn 700 MB các trích dẫn phim, ảnh tư liệu, đồ hoạ, trích dẫn văn bản.

2.2.5 Đề tài đã đưa ra 4 kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP trong giai đoạn hiện nay là: Tăng cường hơn nữa nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng; Quan tâm đến việc tạo nguồn đội ngũ giảng viên GDQP; Đổi mới chương trình, nội dung GDQP và Đảm bảo cơ sở vật chất và các chế độ cho giảng viên và môn học.

3. Kết quả chính đạt được

            3.1 Về khoa học

            - Đề tài đã xác định tính cấp thiết và yêu cầu của việc nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP trong các trường ĐH, CĐ trên cơ sở các quan điểm, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và xu hướng phát triển tất yếu của điều kiện chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Đề tài đã luận giải được những yếu tố cơ bản của việc nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP trong các trường ĐH, CĐ là: Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp và các hình thức tổ chức giảng dạy; đảm bảo tốt hơn tài liệu và các cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy.

            - Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, đề tài đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của đội ngũ giảng viên; của quá trình tổ chức và thực hiện giảng dạy môn học, từ đó đề xuất một số giải pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP trong các trường ĐH, CĐ hiện nay. Kết quả đánh giá thực trạng của đề tài đã được đưa ra hội thảo khoa học, là nguồn tư liệu quí để các nhà quản lý nghiên cứu và các cơ sở giáo dục vận dụng trong việc tổ chức thực hiện GDQP cho sinh viên.

            3.2 Về ứng dụng

            Những giải pháp của đề tài, trên thực tế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào kế hoạch nhằm từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên GDQP và đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên sử dụng các phần mềm của đề tài năm 2005 và 2006.

Bài giảng: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Tải về

Bài giảng: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa   


 


Tải về


Bài giảng:   Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam  


 


Tải về

Khai thác sử dụng:  Bài giảng được viết trên phần mềm Macromedia Flash 5. Để sử dụng, cần cái đặt phần mềm Macromedia Flash 5 trở lên.

Trong các bài giảng đã tích hợp âm thanh, hình ảnh, video và nội dung theo cơ cấu đề tài, cũng như các nút điều khiển bài giảng.


Phần mềm Flash5

Tải bài giảng về, giải nén bằng Win.RAR, sửa bài giảng theo yêu cầu và nội dung giảng dậy, sau đó xuất bài giảng ( Publish ) với đuôi . swf hoặc window.exe để trình duyệt.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
805