Ngày 12/9/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học, cao đẳng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2012 và thay thế Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng. Tiếp theo đó, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012.

Toàn bộ văn bản về chương trình đã được đưa lên Website của Bộ GD&ĐT vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&sc và trên trang quocphonganninh.edu.vn.

Đã đến thời điểm thực hiện nhưng một số trường vẫn còn đề nghị Vụ Giáo dục Quốc phòng cho biết chương trình chi tiết nên làm thế nào. Chúng tôi xin đưa ra 01 phương án để các trường tham khảo. Đồng thời lưu ý các trường nên đọc kỹ nội dung chương trình quy định trong Thông tư số: 31/2012/TT- BGDĐT và văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012.

TRƯỜNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(Phương án)

CHƯƠNG TRÌNH

Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

 

1. Mục tiêu đào tạo

a) Mục tiêu chung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC).

- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.

2. Thời gian

193 tiết (8 tín chỉ), chưa tính thời gian tham quan, kiểm tra, ôn và thi học phần.

3. Đánh giá kết quả học tập

Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Nội dung chương trình

Học phần 1

Đường lối quân sự của Đảng

a) Mục tiêu:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất chiến tranh; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng.

b) Yêu cầu:

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

c) Điều kiện tiên quyết:

Bố trí sau khi học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

d) Chương trình chi tiết:

 

 

TT

Tên bài

Tổng

số tiết

Các hình thức giảng dạy

Giảng bài

Tự học

Thảo luận

Thực hành

Bài tập

Kiểm tra

1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

2

2

 

 

 

 

 

 

2

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

 

6

 

6

 

 

 

 

 

3

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

8

4

4

 

 

 

 

4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

8

4

 

4

 

 

 

5

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

12

4

4

4

 

 

 

6

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

13

5

4

4

 

 

 

7

Nghệ thuật quân sự Việt Nam

11

5

2

4

 

 

 

 

Thi học phần:

(ngoài thời gian quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

60

30

14

16

 

 

 


Học phần 2

Công tác quốc phòng, an ninh

a) Mục tiêu:

Giúp sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN.

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chiến tranh công nghệ cao; kiến thức về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt Nam.

b) Yêu cầu:

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an ninh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

c) Điều kiện tiên quyết: không.

d) Chương trình chi tiết:

 

TT

Tên bài

Tổng

số tiết

Các hình thức giảng dạy

Giảng bài

Tự học

Thảo luận

Thực hành

Bài tập

Kiểm tra

1

Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

8

4

2

2

 

 

 

2

Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

7

5

 

2

 

 

 

3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

 

10

4

4

2

 

 

 

4

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

7

5

2

 

 

 

 

5

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6

4

2

 

 

 

 

6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

6

4

2

 

 

 

 

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5

3

2

 

 

 

 

8

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

5

3

2

 

 

 

 

 

Thảo luận cụm bài an ninh 6,7,8

4

 

 

4

 

 

 

 

Thi học phần:

(ngoài thời gian quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

58

32

16

10

 

 

 

 

Học phần 3

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)

a) Mục tiêu:

Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương.

b) Yêu cầu:

- Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.

- Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

c) Điều kiện tiên quyết: không.

d) Chương trình chi tiết:

TT

Tên bài

Tổng

số tiết

Các hình thức giảng dạy

Giảng bài

Tự học

Thảo luận

Thực hành

Bài tập

Kiểm tra

1

Đội ngũ đơn vị

4

 

 

 

4

 

 

2

Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

8

4

 

 

4

 

 

3

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

8

5

1

 

2

 

 

4

Thuốc nổ

6

4

2

 

 

 

 

5

Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

8

6

 

 

2

 

 

6

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

7

3

 

 

4

 

 

7

Ba môn quân sự phối hợp

4

1

 

 

3

 

 

8

Từng người trong chiến đấu tiến công

5

1

 

 

4

 

 

9

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

5

1

 

 

4

 

 

10

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

20

4

 

 

16

 

 

 

Thi học phần:

(ngoài thời gian quy định)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 tiết

29

3

 

43

 

 

·         Chưa bao gồm thời gian kiểm tra, ôn và thi học phần.

·         Trường (khoa, bộ môn) bố trí thời gian tham quan phù hợp.

 

5. Tiến trình đào tạo:

6. Phân công giảng viên:

7. Cơ sở vật chất, thiết bị:

8. Giảng đường dạy lý thuyết, thực hành:

 

Trưởng khoa (Bộ môn)                                                   Hiệu trưởng